The Art of Mind Map – 20

มายด์แม็ป
วิธีการอ่าน MindMap ที่ถูกต้อง คืออ่านแบบตามเข็มนาฬิกา เราลองมาฝึกกันดูนะคะ จากภาพ MindMap ชิ้นนี้ จะเห็นได้ว่า หัวข้อใหญ่ คือ MindMap แล้วใครบ้างที่สามารถนำไปใช้ได้หละ ? เริ่มจาก คุณครู ที่สามารถใช้ MindMap  ในการเตรียมการเรียนการสอนให้เป็นไปตามลำดับขั้น การสร้างองค์ความรู้ให้เห็นภาพที่ชัดเจนขึ้น การสรุปความคิดรวบยอดและภาวะงานอื่นๆ ที่ตนเองได้รับมอบหมาย รวมไปถึง ใช้ในการบริหารงานทีม อีกด้วย นักเรียน MindMap เป็นเครื่องมือที่เรียนได้ว่า มีความสำคัญไม่น้อย สามารถนำ MindMap ใช้สรุปบทเรียน ทดสอบความเข้าใจ เพื่อใช้ทบทวนได้ ผู้บริหาร สามารถนำไปใช้ในการวางแผนงาน หรือ สรุปงานให้กับทีมงานได้ และมองภาพชัดเจนขึ้น เห็นไหมคะว่า MindMap ใช้ง่าย ทำให้เข้าใจลึกซึ้ง เพราะเป็นเครื่องมือที่ทำให้มีความคิดเป็นระบบ ส่งผลต่อการจดจำมองเห็นภามรวมได้ง่ายดาย และทำให้การเรียนรู้มีประสิทธิภาพมากขึ้น