fbpx

Conflict Management #1

Meet up ครั้งที่3
Meet up ขายออนไลน์สุดฤทธิ์ ชีวิตดี๊ดี ครั้งที่ 3
10 พฤษภาคม 2017
The Art of MindMap By Aj.Sam #2
10 มิถุนายน 2017
Conflict Management การบริหารความขัดแย้งอย่างสร้าง

Conflict Management #1 การบริหารความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์
โดย : ดร. นิชานท์ สิงหพุทธางกูร ผู้ศึกษาด้านความขัดแย้ง และการจัดการด้านความขัดแย้ง
มหาวิทยาลัยบรูไนดารุสซาลาม รุ่น 1 อบรม 18-19 พ.ค 60 เวลา 9:00น. – 16:00น.