ไม่ว่าปัญหาในอดีต จะแก้ไขได้ หรือไม่… “เราต้องดำรงชีวิต อย่างมีความหมาย”

แรงบันดาลใจ