The Art of Mind Map – 21

มายด์แม็ป
MindMap นอกจากจะนำไปใช้ในการเรียน การทำงานได้แล้ว ยังสามารถใช้ประโยชน์จาก MindMap  เพื่อใช้ในการแนะนำตัวเอง หรือใช้แนบเอกสารในการสมัครงานอีกด้วย หรือที่เรียนกว่า Portfolio นั่นเอง วันนี้ ขออนุญาตเจ้าของ MindMap  ชิ้นนี้ เพื่อใช้ยกตัวอย่างในการเขียนแนะนำตัวเองโดยใช้ MindMap ในการสื่อสาร จากภาพ เจ้าของ MindMap  มีหัวข้อในการแนะนำตนเองได้แก่ การศึกษา การทำงาน กิจวัตรประจำวัน และ งานอดิเรก การอ่าน MindMap อย่าลืมนะคะว่าต้องอ่านหัวข้อไปตามเข็มนาฬิกานะคะ เห็นไหมคะว่า MindMap ใช้ง่าย ทำให้เข้าใจลึกซึ้ง เพราะเป็นเครื่องมือที่ทำให้มีความคิดเป็นระบบ ส่งผลต่อการจดจำมองเห็นภามรวมได้ง่ายดาย และทำให้การเรียนรู้มีประสิทธิภาพมากขึ้น