The Art of Mind Map – 19

ความเป็นผู้นำ คือ ความสามารถในการเปลี่ยนแปลง วิศัยทัศน์ ให้กลายเป็นความจริง
สิงหาคม 14, 2018
The Art of Mind Map – 20
สิงหาคม 14, 2018

ไม่ว่าสาขาอาชีพใด ก็สามารถใช้ MindMap ได้ โดยเฉพาะอาชีพครู ที่สามารถออกแบบวางแผน การเรียนการสอนให้เด็กนักเรียนได้อย่างเป็นระบบ

จากตัวอย่าง MindMap คุณครูได้ดึงหัวข้อหลักๆ ออกมาเพื่อใช้ในการเรียบเรียงใจความว่า MindMap สามารถประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนได้อย่างไรบ้าง

เห็นไหมคะว่า MindMap ใช้ง่าย ทำให้เข้าใจลึกซึ้ง เพราะเป็นเครื่องมือที่ทำให้มีความคิดเป็นระบบ ส่งผลต่อการจดจำมองเห็นภามรวมได้ง่ายดาย และทำให้การเรียนรู้มีประสิทธิภาพมากขึ้น