ครูปกติทั่วไปได้แค่ “บอกเล่า” ครูที่ดีทำหน้าที่ “อธิบาย” ครูที่เหนือกว่าใช้วิธี “แสดงให้เห็น” ส่วนครูที่ยิ่งใหญ่นั้น “สร้างแรงบันดาลใจ”

แรงบันดาลใจ