เมื่อมีโอกาสเข้ามาจงคว้าไว้และตักตวงโอกาสให้มากที่สุด