การทำงานอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้การคิดบวก

สาระความรู้

การดำรงชีวิตในหนึ่งวันของมนุษย์ย่อมมีการปฏิสัมพันธ์เกิดขึ้น หากจะพูดง่าย ๆ ให้เข้าใจ  นั้นก็คือ การสนทนา การสื่อสาร การทำกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งร่วมกัน คงจะหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยที่มนุษย์อย่างเราจะต้องคิดใคร่ครวญ หรือไตร่ตรองกับสิ่งปฏิสัมพันธ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นรอบตัว หากแต่เรื่องที่เข้ามานั้น จะมาในรูปแบบเชิงบวกหรือเชิงลบ การที่มนุษย์ได้รับการปฏิสัมพันธ์แล้วสมองสั่งการให้เราประมวลผลสิ่งที่เรารับรู้และถ่ายทอดออกมาเป็นความรู้สึก มีความสุข สนุก ดีใจ นั้นก็หมายความว่า เราได้รับการปฏิสัมพันธ์เป็นบวก แต่กลับกันหากได้รับการปฏิสัมพันธ์แล้วสมองสั่งการให้เรารู้สึก โศกเศร้า เสียใจ เป็นทุกข์ ไม่มีความสุข นั่นหมายความว่า การปฏิสัมพันธ์นั้นเป็นลบ

สร้างความคิดเชิงบวกต่อการทำงานง่าย ๆ ภายใต้การอยู่ร่วมกัน

1. การให้เกียรติเพื่อนร่วมงาน การเข้าใจซึ่งกันและกัน เป็นส่วนสำคัญต่อการทำงาน และการอยู่ร่วมกันในสังคมมนุษย์ การสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีจะส่งผลให้เพื่อนร่วมงาน กล้าแสดงความคิดเห็น กล้าแสดงออก เสมือนเป็นขั้นต้นของการเปิดใจเข้าหากัน ทำให้อยากมีการสนทนากันมากยิ่งขึ้น นั่นเป็นการสร้างความประทับใจให้แก่เพื่อนร่วมงาน และเป็นการสร้างความแข็งแกร่งขั้นพื้นฐานในการทำงานร่วมกันได้เป็นอย่างดี

2. การสร้างทัศนคติที่ดี และการสร้างแรงจูงใจในการทำงาน สามารถเริ่มได้จากตนเองและส่งต่อไปยังผู้อื่นหรือผู้ที่อยู่ใกล้ชิดได้ เช่น การอุปทานหมู่ หรือปรากฏการทางจิตสังคมอย่างหนึ่ง หากเราสร้างภาพลักษณ์ต่อทัศนคติที่ดีในการทำงานโดยเริ่มจากตนเอง และขยายไปยังคนกลุ่มเล็ก ๆ หรือผู้ใกล้ชิด โดยพยายามให้คล้อยตามไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งเป็นประจำ จะทำให้บุคคลรอบข้างรู้สึกถึงการปรับทัศนคติไปโดยปริยาย และนั่นจะส่งผลต่อการสร้างแรงจูงใจในการทำงาน อยากให้งานที่ตนเองรับผิดชอบนั้นประสบความสำเร็จอย่างสม่ำเสมอ

3. การรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน การอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะในสังคมการทำงาน ย่อมเกิดการแข่งขัน การพัฒนาตนเองให้ทัดเทียมกับสังคมภายนอกนั้นเป็นสิ่งที่ทุกคนควรพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น ดังนั้น เมื่อการทำงานร่วมกันเพื่อมุ่งสู่ผลสำเร็จจะต้องนำความรู้ของตนเอง มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน และนั่นอาจกระทบต่อการสื่อสารที่ต้องเกิดขึ้นอย่างอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นทิศทางเชิงบวกหรือเชิงลบก็ตาม  การสร้างสรรค์ผลงาน หรือการทำงานสู่เป้าหมาย การรับฟังความคิดเห็น

ของบุคคลอื่นเป็นสิ่งสำคัญ ไม่มองตนเองเป็นที่ตั้ง เปิดโอกาสให้คนรอบข้างได้ออกความเห็น เพื่อสร้างความสำเร็จร่วมกันอย่างสมบูรณ์

4. ลดความตึงเครียด คลายความกังวล สร้างเสียงหัวเราะ การทำงานให้ประสบความสำเร็จนั้นย่อมมีปัญหาให้เราต้องคิดและแก้ไขเสมอ ซึ่งอาจจะส่งผลต่อการสร้างสภาวะความตึงเครียดให้ตนเองและเพื่อนร่วมงานได้ ทั้งนี้ การสร้างเสียงหัวเราะหรือการสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงาน ให้ความตึงเครียดนั้นลดน้อยลงเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับการปรับเปลี่ยนบรรยากาศในการทำงาน ให้ดูมีความผ่อนคลายมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งต่อการคิดบวกหรือแก้ไขปัญหาได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย

5. การทำงานเป็นทีม อย่างที่กล่าวไปข้างต้นมนุษย์เป็นสัตว์สังคม แต่ในบางครั้งมนุษย์ก็ต้องการอยู่คนเดียว ทั้งสองสิ่งสามารถเป็นไปได้ แต่ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ และความเหมาะสมต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตรงหน้าด้วยเช่นกัน การทำงานก็เช่นเดียวกัน การแก้ไขปัญญาด้วยตนเองอาจไม่ส่งผลดีเสมอไป หากมีเพื่อนร่วมงาน หัวหน้า หรือลูกน้องช่วยออกความคิดเห็น ช่วยรับฟังและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

อาจทำให้ปัญญาต่าง ๆ เหล่านั้นดูมีทางออกมากยิ่งขึ้น

6. สร้างความศรัทธาและความไว้วางใจ ไม่จำเป็นจะต้องเกิดขึ้นระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชาเสมอไป ทั้งนี้ สามารถเกิดขึ้นได้ระหว่างเพื่อนร่วมงานเช่นกัน การสร้างความเชื่อมั่นแก่บุคคลรอบข้างนั้นมีอิทธิผลต่อความคิดและการตัดสินใจ ความไว้วางใจและความสบายใจเมื่อต้องร่วมงานกัน

7. ผลงานส่วนรวม ไม่ใช่ผลงานส่วนตน หากการทำงานร่วมกันมุ่งสู่การบรรลุผลสำเร็จจะถือเป็นผลงานของคนใดคนหนึ่งนั้นไม่ควร หากได้รับคำติ และคำชม ควรให้ความสำคัญของแต่ละบุคคลเท่าเทียมกัน หรือลดหลั่นไปตามตำแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบ สิ่งเหล่านี้เป็นความรู้สึกทางจิตใจทำให้บุคคลที่ร่วมงานมีความรู้สึกว่าตนเองนั้นก็มีความสำคัญเช่นกัน ได้รับการยอมรับจากเพื่อนร่วมงานและสังคมรอบข้าง

www.starworkchiangmai.com ใช้คุกกี้ (Cookies)

www.starworkchiangmai.com ใช้คุกกี้ เพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลและนำเสนอ ประสบการณ์คอนเทนต์ที่ดีที่สุดให้กับผู้อ่าน บนของเว็บไซต์เรา www.starworkchiangmai.com โดยไม่มีการปรับเปลี่ยนตั้งค่าใดๆ ทาง www.starworkchiangmai.com ถือว่าท่านอนุญาตยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์และนโยบายสิทธิส่วนบุคคลของเรา