fbpx

โครงการพัฒนาคนและชุมชน ครั้งที่ 4

Laughter Yoga #1
26 มีนาคม 2018
โครงการพัฒนาคนและชุมชน ครั้งที่ 4
26 มีนาคม 2018

โครงการพัฒนาคนและชุมชน ครั้งที่ 4 | โดย คุณแซม เสาวรัตน์ ศรีมโนทิพย์ ผู้รับอนุญาตฝึกอบรมมายด์แมปโดย Think Buzan Licensed Instructor The Art of Mind Map by Sam

เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อให้การสนับสนุนการพัฒนาการศึกษา ให้มีเครื่องมือสำคัญในการจัดระบบองค์ความรู้ในการเรียนการสอน โดยใช้เครื่องมือที่เรียกว่า มายแมพ (Mind Map) โดยมุ่งหวังในการให้ความรู้ความสามารถเฉพาะทาง เข้ามาช่วยเสริมสร้างทักษะของความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เทคนิคการจดบันทึก กระตุ้นความจำและพัฒนาสมอง สู่เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และบุคคลทั่วไปในท้องถิ่น สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ทั้งในชีวิตประจำวัน การทำงาน และการเรียนการสอน ในครั้งนี้เป็นกิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น” ระยะเวลาในการทำกิจกรรม 3 ครั้ง ครั้งที่ 1 ทำกิจกรรมวันที่ 9 มีนาคม 2561 ผู้เข้ารับการอบรม ผู้สูงอายุ สถานที่ เทศบาลตำบลวังดิน อ.ลี้ จ.ลำพูน