สิ่งที่น่ากลัวที่สุด ของความล้มเหลว คือ การกลัวตั้งแต่เริ่มต้น ทั้งที่ยังไม่ได้ลงมือทำ

แรงบันดาลใจ