ระหว่างทางอาจจะเปลี่ยนไป แต่ปลายทางยังเหมือนเดิม

แรงบันดาลใจ