” ถ้าอยากมีมากว่าที่เคยมี เราก็ต้องเป็นมากกว่าที่เราเคยเป็น “

แรงบันดาลใจ